ALBE Podologia

Czym jest podologia?

Podologia jest dziedzin─? nauki ??ci??le powi─?zana z medycyn─?. Zajmuje si─? leczeniem i profilaktyk─? schorze?? powstaj─?cych w obr─?bie skóry stóp i p??ytki paznokciowej. Obejmuje wiedz─? z zakresu dermatologii, diabetologii, ortopedii, fizjoterapii oraz opatrywania ran.

Podolog ma za zadanie utrzyma─? stopy w jak najlepszej kondycji oraz eliminowa─? wszelkie dolegliwo??ci wynikaj─?ce ze zmian powsta??ych w ich obr─?bie. Jego podstawowym zadaniem jest profilaktyka i piel─?gnacja stóp pacjenta, oraz kontrola zmian na nich powsta??ych. Gdy sama piel─?gnacja nie wystarcza, wdro??one zostaje leczenie. Podolog jest równie?? fachowo przygotowany do udzielania pomocy pacjentom z grup ryzyka takich jak osoby chore na cukrzyc─?, hemofili─? czy reumatyzm.

W gabinecie podologicznym, na pierwszej wizycie jest przeprowadzany dok??adny wywiad oraz badanie pozwalaj─?ce dobranie odpowiedniego zabiegu do indywidualnych potrzeb i oczekiwa?? pacjenta oraz cz─?sto pozwala na wczesne rozpoznanie problemu, jego eliminacj─?, b─?d?? skierowanie do odpowiedniego lekarza specjalisty co zwi─?ksza szanse na zatrzymanie dalszych zmian patologicznych. Dzi─?ki specjalistycznej wiedzy i mo??liwo??ci korzystania z profesjonalnych urz─?dze?? przeprowadzamy zabiegi w zakresie skóry stóp i paznokci nie tylko przywracaj─?c atrakcyjny wygl─?d stóp ale tak??e przynosz─?c ulg─? w dolegliwo??ciach bólowych.

Z us??ug podologicznych mo??e korzysta─? ka??da osoba zmagaj─?ca si─? z problemami stóp, niezale??nie od wieku. Wszelkie zabiegi przeprowadzane s─? w sterylnych warunkach, przy u??yciu sprz─?tu najwy??szej jako??ci, produktów jednorazowych b─?d?? wysterylizowanych narz─?dzi otwieranych przy pacjencie, a tak??e specjalistycznych preparatów.

 

tel. ul. Biernackiego 4B, Mielec
tel. tel. 577 897 007