ALBE Podologia

Us??ugi

Wszystkie zabiegi przeprowadzane s─? zgodnie z najwy??szymi standardami, w sterylnych warunkach przy u??yciu sprz─?tu najlepszej klasy, produktów jednorazowych oraz specjalistycznych preparatów z dba??o??ci─? o komfort pacjenta.

 

konsultacja podologiczna

konsultacja podologiczna czyli inaczej poradnictwo oraz diagnostyka stopy przeprowadzana jest na pierwszej wizycie w celu odpowiedniego dobrania metody kuracji. Zak??adana jest karta pacjenta poprzedzona dok??adnym wywiadem, nast─?pnie dokonywana jest analiza stanu skóry stóp, dobierania jest odpowiednia terapia i post─?powanie lecznicze oraz zalecana piel─?gnacja domowa.

 

pedicure podologiczny

pedicure podologiczny jest zabiegiem leczniczo-piel─?gnacyjnym zarówno dla zdrowych jak i stóp ze zmianami. Ma na celu popraw─? ich kondycji, usuni─?cie zrogowace?? oraz dok??adne opracowanie paznokci i oczyszczenie wa??ów paznokciowych.
Przy zabiegu przede wszystkie nie moczymy stóp dzi─?ki czemu mamy dok??adny obraz stanu skóry i paznokci oraz nie doprowadzamy do zbyt mocnego usuni─?cia naskórka. Zrogowacenia usuwane s─? jednorazowym, sterylnym ostrzem skalpela (w przeciwie??stwie do ostrza omega, u??ywanego najcz─???ciej w gabinetach kosmetycznych), nast─?pnie w celu wyrównania wyg??adzamy odpowiednio dobranym frezem. Do ka??dego zabiegu u??ywane s─? sterylne narz─?dzia wyjmowane z pakietów przy pacjencie oraz preparaty najwy??szej jako??ci.

 

odciski, modzele

jest to problem który w znaczym stopniu potrafi utrudni─? wykonywanie codziennych czynno??ci powoduj─?c dolegliwo??ci bólowe oraz dyskomfort w trakcie chodzenia. Najcz─???ciej powstaj─? w wyniku ??le dobranego obuwia, nadmiernego ucisku ( deformacji kos. ). Usuwane s─? za pomoc─? d??uta podologicznego lub skalpela. Zabieg jest ca??kowicie bezbolesny. Po przeprowadzonym zabiegu aplikowane s─? preparaty regeneruj─?ce i uelastyczniaj─?ce naskórek oraz zak??adany jest opatrunek odci─???aj─?cy.

 

brodawki wirusowe, kurzajki

zmiany skórne za które odpowiedzialny jest wirus brodawczaka ludzkiego HPV (Human Papillomavirus) infekuj─?cy komórki naskórka. Wirusem HPV mo??na zarazi─? si─? poprzez kontakt bezpo??redni b─?d?? korzystaj─?c z miejsc publicznych takich jak sauna czy basen. Do usuni─?cia brodawek najcz─???ciej u??ywa si─? d??uta podologicznego do dok??adnego opracowania zmiany oraz wdra??a leczenie farmakologiczne. Jest to zabieg bezbolesny.

 

grzybica paznokci, paznokcie zmienione chorobowo, paznokcie zgrubia??e

grzybica jest najcz─???ciej spotykan─? chorob─? w gabinetach podologicznych. Podczas zabiegu usuwane s─? fragmenty paznokcia zmienionego chorobowo oraz dok??adnie oczyszczane ??o??ysko co wspomaga wzrost paznokcia. W razie potrzeby pobierany jest materia?? do bada?? laboratoryjnych aby wdro??y─? odpowiedni─? metod─? leczenia.

 

wrastaj─?ce paznokcie

problem wrastaj─?cych paznokci mo??e dotyczy─? ka??dego, niezale??nie od wieku. Wrastanie paznokci mo??e by─? spowodowane ??le dobranym obuwiem, nieprawid??owym skracaniem paznokci, urazem mechanicznym a tak??e intensywnym uprawianiem sportu. Objawia si─? wbijaniem p??ytki paznokciowej w otaczaj─?ce tkanki wa??u paznokciowego co z kolei mo??e powodowa─? przewlek??y stan zapalny któremu cz─?sto towarzyszy wysi─?k ropny oraz ziarnina.
Wielu pacjentów z takim problemem kieruje si─? do chirurga, gdzie najcz─???ciej usuwana jest ca??a, b─?d?? cz─???ciowo (klinowo) p??ytka paznokcia. Niekiedy wi─???e si─? to z uszkodzeniem miejsca wzrostu paznokcia (macierzy). Taki zabieg cz─?sto jest bardzo bolesny a powrót do pe??nej sprawno??ci d??ugi i nie rozwi─?zuje do ko??ca problemu wrastaj─?cego paznokcia poniewa?? u ok. 70% pacjentów problem powraca.
W gabinecie po dok??adnej ocenie problemu dobierana jest odpowiednia metoda korekcji.
Procedura korekcji wrastaj─?cego paznokcia polega na za??o??eniu tzw. klamry. Jest to rodzaj aparatu korekcyjnego nak??adanego na p??ytk─? paznokcia w celu uniesienia brzegów paznokcia i odci─???enia wa??ów paznokciowych, zniesienia dolegliwo??ci bólowych, sp??aszczenia p??ytki oraz zapobiegania ponownemu wrastaniu. Metod─? t─? mo??na równie?? stosowa─? w przypadku paznokci grubych i wkr─?caj─?cych (tzw. paznokcie rurkowate).
Odpowiednio za??o??ona klamra nie ogranicza aktywno??ci zawodowej oraz nie wyklucza uprawiania sportów. Wspomaga naturaln─? regeneracj─? i wzrost paznokcia. Klamra mo??e by─? stosowana u dzieci, diabetyków oraz alergików.

 

protetyka paznokcia/rekonstrukcja p??ytki paznokciowej

ubytek p??ytki paznokciowej mo??e by─? spowodowany przez wiele czynników. W zale??no??ci od problemu oraz wielko??ci ubytku p??ytki paznokcia stosujemy dwie metody.
Rekonstrukcja sprawdzi si─? idealnie przy mniejszym ubytku p??ytki paznokcia, natomiast protetyka zosta??a wynaleziona z my??l─? o terapeutycznym, medycznym zastosowaniu i pozwala w ??atwy sposób zrekonstruowa─? ca??y paznokie─? oraz uzupe??ni─? wszelkie braki. Zrekonstruowany paznokie─? wygl─?da naturalnie, realistycznie i jest bardzo trwa??y. Obie metody pozwalaj─? przywróci─? wygl─?d oraz funkcjonalno??─? nie tylko p??ytki paznokciowej ale równie?? ca??ego narz─?du.

 

terapia p─?kaj─?cych pi─?t

cz─?stym problemem z którym borykaj─? si─? pacjenci gabinetów podologicznych s─? silnie zrogowacia??e, p─?kaj─?ce pi─?ty. Masa rogowa jest twarda i nieelastyczna, cz─?sto wyst─?puj─? bolesne szczeliny, bruzdy oraz p─?kni─?cia.
Terapia polega na dok??adnym opracowaniu pi─?t oraz szczelin d??ute podologicznym oraz za??o??eniu opatrunku z odpowiednim preparatem przy??pieszaj─?cym, gojenie i regeneracj─? naskórka.

 

tel. ul. Biernackiego 4B, Mielec
tel. tel. 577 897 007